ROZVOJ INFRASTRUKTURY

Vodovod s extrémními ztrátami, vodojemy s rozpadajícími se armaturami, zatopená rozdělovací komora, nezabezpečený vodojem – TO BYLA MINULOST, opět zděděná po předchozím vedení obce.

Obě komory vodojemu jsou nově s nerezovými armaturami.

Obci za tři roky přibylo 3 000 metrů nových vodovodů a kanalizací a má vyřízeno stavební povolení na dalších 2 000 metrů, včetně nového vodojemu. Obec se tímto stává také vlastníkem kanalizačních řadů, které provozuje Svazek obcí Čistá Odra.

Dali jsme se do rekonstrukce nejporuchovější části vodovodu za budovou COOP. Tento řad bude nově spojený s vodoměrnou šachtou, díky které bude správci vodovodu umožněno lépe diagnostikovat úniky z vodovodního řadu.

V roce 2018 byl čas otevřít oči, mějte prosím oči stále otevřené.